اعضای حقیقی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

نام و نام خانوادگی                     مشخصات                                      تاریخ اتمام عضویت

 

1- لقمان حسامی / دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور /  آذرماه 1397

 2- رضا طلایی / دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آمل /  آذرماه 1397

3- احیا عابدی دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران /  آذرماه 1397

4- مریم فریدفتحی / دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز /  آذرماه 1397

5- اسما ملکی / دانشجوی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور گرمسار /  آذرماه 1397

6- علی عباس حسین نژاد / دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد همدان /  آذرماه 1397

 7- ارسلان چولکی / عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام /  آذرماه 1397

8- غلامرضا اناری / دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور /  آذرماه 1397

9- ولی ناصری پلنگرد / دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه /  آذرماه 1397

10-سعید جعفری/ دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران /  دی ماه 1397

11- سیده سارا پورجانکی خانیدانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد تهران مرکز /  دی ماه 1397

 12- علی ملکی/کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شهید بهشتی /  دی ماه 1397

13- الهام نسترن بروجنی/کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی /  دی ماه 1397

14- سید عبدالمجید خورشیدی/کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی /  دی ماه 1397

15- سمیه رهبریدانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات /  دی ماه 1397

16- سید محمد امیریکارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد /  دی ماه 1397

17- سیده سکینه میرعباسیکارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد سازی /  دی ماه 1397

18- سید مهدی فانیدانشجوی کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار دانشگاه غیرانتفاعی هدف /  دی ماه 1397

19- قاسم مهرابیدکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران /  بهمن ماه 1397

20- ابراهیم شکرانی-------------------------- /  بهمن  ماه 1397

21- هانیه غلامیکارشناس علوم ورزشی دانشگاه فاطمیه نهاوند /  بهمن  ماه 1397

22- راضیه ولی زادهدانشجوی کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور گرمسار /  بهمن  ماه 1397

23- سیمین اسگندریدکتری مدیریت ورزشی /  بهمن  ماه 1397

24- محمد شعیبیکارشناس برق /  بهمن  ماه 1397

25- اسفندیار خسروی زادهعضو هیات علمی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه اراک /  بهمن  ماه 1397

26- جواد محمدخانیدانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور /  بهمن  ماه 1397

27- معصومه حبیبی نژاددانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه غیرانتفاعی شمال /  بهمن  ماه 1397

28- رویا اسمعیل زاده دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علم و فرهنگ /  بهمن  ماه 1397

29- سیما شایقی مغانلودانشجوی کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا /  بهمن  ماه 1397

30- سید جمشید مقیمی دینان--------------------------- /  بهمن  ماه 1397

 31- محمد بابایی دکترای مدیریت ورزشی /  بهمن  ماه 1397

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران


تهران - خ کریم خان - ابتدای خ عضدی ساختمان معاونت فرهنگی  دانشگاه علامه طباطبایی  ط 2 اتاق 215 

شماره تماس:  81032224

موبایل: 09903969692

کد پستی:1597633141

مسئول روابط عمومی: خانم سجده مرادی  

 

ISSMA.IR

تم آبی     تم اصلی

کلیه حقوق این تارنما متعلق به انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران می باشد.